آیا آنتی بیوتیک های خوراکی داروی ضد بارداری را بی تاثیر می کنند؟

داروهای ضد بارداری خوراکی تقریبا ۹۹/۶% موثرند. هنگامی که مصرف آنتی بیوتیک های خوراکی آغاز شد ، کارایی ضد بارداری خوراکی کم می شود و به ۹۶% می رسد. این کارایی در چند ماه بعد دوباره بهتر می شود و به حدود ۹۹% برمی گردد. پزشکان و بیماران باید بدانند که میزان کاهش تاثیر مورد انتظار ضدبارداری خوراکی ، صرف نظر از مصرف آنتی بیوتیک ، حداقل ۱% در سال است و باز هم پیش بینی اینکه ضدبارداری خوراکی در چه کسانی ناموفق است امکان پذیر نیست.

گرچه تصور می شود بعضی آنتی بیوتیک ها به کارایی داروهایی ضدبارداری خوراکی لطمه می زنند ، پرسش این است که آیا آنتی بیوتیک هایی که برای درمان آکنه به کار می روند با چنین احتمالی ارتباط دارند یا نه. برای بررسی این موضوع ، مطالعه روی پرونده های ۳۵۶ بیمار دارای سابقه مصرف توام آنتی بیوتیک خوراکی یا ضد بارداری خوراکی که به پرسش نامه های پیگیری مطالعه پاسخ دادند بررسی شد. پنج بارداری در ۳۱۱ زن – سال مصرف توام آنتی بیوتیک یا ضد بارداری خوراکی (۱/۶ % میزان ناموفق بودن سالانه ضدبارداری) در مقایسه با ۱۲ بارداری در ۲۴۵ زن – سال گروه کنترل (۹۶% میزان ناموفق بودن سالانه ضدبارداری) دیده شد که تفاوت معنی داری نبود.

علاوه بر این ، میزان ناموفق بودن ضدبارداری خوراکی در زنان گروه بررسی و گروه کنترل یا بین دو گروه کنترل ، تفاوت معنی داری نداشت. اثرهای جانبی بالقوه مربوط به کاهش تاثیر ضدبارداری خوراکی (مانند اسهال ، وقوع خونروی ماهانه) در زنانی که باردار شدند گزارش نشد. گمان می رود تفاوت های فردی در سطح استرویید خون دلیل مهم تری برای ناموفق بودن ضدبارداری خوراکی است تا آنتی بیوتیک درمانی همراه با آن. بعضی پزشکان توصیه می کنند در چند ماه اول پس از مصرف آنتی بیوتیک های خوراکی روش دیگری برای پیشگیری از بارداری به کار رود. با این کار ، گرچه حتی خطر باردار شدن در اصل بسیار ناچیز است ، نگرانی از بین می رود.

دسته‌بندی‌ها: پوست و مو

برچسب‌ها: ,,,