ابرروندهای آینده پزشکی که تغییر دهنده بازی هستند :

ابرروندهای آینده پزشکی که تغییر دهنده بازی هستند.

  • یک جا به جایی بنیادی در مدل پزشکی به صورت حرکت از بیماری به سوی پیشگیری، بازآفرینش و افزایش طول عمر روی خواهد داد که تغییرات رادیکال را در تمدن ایجاد خواهند کرد.
  • چاپ زیستی سه بعدی برای رشد کامل اعضاء مورد نیاز بسیار معمول خواهد شد و نقش مهمی را در انقلاب پزشکی ایفا خواهد کرد.
  • درمانهای وابسته به سلول های بنیادی جهت درمان و پیشگیری، موجب آینده جدید گستردهای برای سالمندی سالم خواهد شد.
  • جراحان ربوتیک با دقت بهتر از انسان در سطوح مولکولی، اتمی و ژنومیک کار خواهند کرد.
  • پزشکی بازآفرینشی، بدن و مغز را در حد بسیار فرا دقیقی بازساخت کرده و آینده انسانیت را تغییر میدهد.
  • دسترسی به داده های ژنومیک شخصی برای همیشه، جامعه، امنیت، کار، جنایت، آموزش و مراقبت های سلامت را تغییر خواهد داد.
  • تکامل توأمان انسان و فناوری از طریق فزونی زیستی، طول عمر، کارآمدی و تندرستی را افزایش خواهد داد.
  • دانش دادههای بزرگ، همگرایی ابررایانهها و شبکههای هوشمند، بیماری را پیشگویی، درمانها را شبیه سازی و بیماری را پیشگیری خواهد کرد.
  • سلامت دیجیتالی، برنامه های کاربردی، تلفن همراه، محاسبات ابری (Cloud Computing) چگونگی ارائه مراقبت های سلامت را به صورت کامل تغییر خواهند داد و کارآمدیهای نوین گستردهای را فراهم می آورند که انقلاب اطلاعات را به بیمارستان آورده و تجربه ای ایمن تر و هوشمندانه تر را برای مشتریان عرضه میدارد.
  • پزشکی فزونی دهنده عمر، طلیعه دار دانش آینده نگر توسعه توانمندی های انسانی در فراتر از حد و مرز بیولوژیک و شناختی کنونی در دوران پیری خواهد بود.

اما آن چه هم اکنون ما کشف کرده ایم مقولاتی است همچون پیش بینی، پیشگیری، وجود نیروهای جدید در پزشکی همچون درمان با سلولهای بنیادی، چاپ زیستی و ژنومیک که در حال پدیداری هستند و به همه این مقولات در این فصل خواهیم پرداخت. ما از پزشکی ابتدایی به پزشکی عالمانه در زمان کوتاه ده ساله، تکامل خواهیم یافت.

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,,