بررسی دیدگاه یک جانبه

* دیدگاه خود را با دیدگاه او پیوند دهید. وقتی دیانا بسته ای را که فکر می کرد جعبه ی کاندوم است پیدا کرد، می دانست چه حسی دارد و رنج و ناراحتی اش باعث شد شخصیت همسرش را مورد انتقاد قرار دهد. اما برای همسرش چه ؟ او چه حسی داشت ؟ حتی اگر آن بسته جعبه ی کاندوم بود، آیا بدین معنا بود که او دیانا را دوست ندارد و اهمیتی به احساسات او نمی دهد ؟ چقدر برای براندون دردناک بود که دیانا، هر چند در افکارش، بدترین ها را در مورد او تصور کرده است.

* از مزایای شک و تردید استفاده کنید و آن را با ناراحتی و درد خود پیوند دهید. وقتی احساس ناراحتی می کنید، به این فکر کنید که : «شاید توجیه مثبتی برای این کار باشد، باید در مورد آن فکر کنم.» اگر زوجین بتوانند از شک و ‏تردید در جهت منافع یکدیگر استفاده کنند یا به سادگی صبر کنند تا اطلاعات بیشتری به دست آورند، از بسیاری از دل شکستگی ها جلوگیری می شود. وقتی در برابر یک حادثه روزمره واکنش شدید نشان دهید، اولین پاسخ شما باید ایت باشد : «صبر کنید، اجازه دهید به حرف های طرف مقابل هم گوش کنم.»

* ‏وجهه ی مثبتی از همسرتان و رابطه ی که با او دارید را با رنج و درد خود پیوند دهید. کلید این شیوه این است که مشخص به پرورش کدام وجهه ی همسرتان علاقه دارید. آیا دوست دارید او را به عنوان یک فرد دروغگو و خیانتکار یا یک ادم احمق و بی احساس ببینید یا مانند مرزی با وجهه ی مثبت که از صمیم قلب دوستدار منافع شماست اما گاهی مرتکب اشتباه می شود؟ این نگرش به معنای بی گناهی تا زمان اثبات گناه ‏نیست بلکه شما را وادار می کند دیدگاه ‏همسرتان را به دیدگاه خود اضافه کنید. این همان موضوعی است که دیدگاه دوجانبه ترویج می کند. اگر شما به طور مکرر این پیوند را برقرار کنید، پیوند جدیدی در مغزتان شکل می گیرد که بر وضعیت روابط شما اناثیر به سزایی می گذارد.

دسته‌بندی‌ها: روانشناسی,روانشناسی خانواده

برچسب‌ها: ,,,