چرخه طبیعی قاعدگی به چه صورت است ؟ (۱)

چرخه قاعدگی در اولین روز جریان قاعدگی در هر دوره قاعدگی شروع می شود و با شروع جریان قاعدگی در دوره بعد خاتمه می یابد. رها شدن تخمک (یک سلول واحد که چشم غیر مسلح قابل مشاهده است) حدوداً در اواسط یک چرخه قاعدگی رخ می دهد.

هرماه با شروع قاعدگی فولیکول های (تخمک به همراه سلول های اطرافش) متعددی در یکی از تخمدان ها شروع به رشد می نمایند و امکان سیکل بعدی قاعدگی را فراهم می نمایند. بعداز یک هفته یا همین حدود یک فولیکول شروع به بزرگ تر شدن نسبت به سایر فولیکول ها می نماید و سایرین به اندازه نرمال برمی گردند. در همین زمان تخمدان ها مقادیر بیشتری استروژن ترشح می کنندکه اکثر در آن توسط سلول های آن فولیکول واحد غالب ترشح می شود. استروژن برمخاط رحم (اندومتریوم) اثر کرده و موجب رشد و ضخیم شدن آن می شود.

یک یا دو روز قبل از تخمک گذاری سطوح استروژن به حداکثر می رسد، سپس این مقادیر شروع به کاهش می کنند و فولیکول متورم شده پاره می شود و تخمک داخلش را آزاد می سازد و سایر فولیکول هایی که در مسابقه تخمک گذاری شرکت داشتند از بین می روند. سایر تغییرات بدنی شامل افزایش مختصر و در درجه حرارت بدن و تغییر در ترشحات غدد گردن رحم هستند.

بعد از رها شدن از فولیکول تخمک توسط یکی از لوله های فالوپ برداشته می شود و سفری به سمت رحم که حدود ۶ روز طول می کشد را آغاز می نماید. در حالی که تخمک در حال حرکت است در صورتی که اخیراً تماس جنسی وجود داشته باشد. اسپرم می تواند تخمک را بارور سازد. لقاح عموماً در چند ساعت اول بعداز تخمک گذاری ایجاد می شود و این قبل از آن است که تخمک یک سوم طول لوله فالوپ را طی کرده باشد.

دسته‌بندی‌ها: سلامت جنسی

برچسب‌ها: ,,