آرشیو دسته‌بندی: طب و زیبایی

قی کردن طب و زیبایی

حساسیت مزمن پلک ها اگر صبحها که از خواب بیدار می شوید پلکهای شما در اثر ترشحات لبه پلکها بهم چسبیده و…
حسسیت پلک ها طب و زیبایی

حساسیت پلک ها پلکها ساختمان نسجی بسیار نرم و پرخونی دارند و حساسیتهای چشمی موجب تورم و قرمزی سریع و نسبتاً شدید…