PH چگونه عمل می کند؟

PH یک وسیله ای است که غلظت موجود در مواد را اندازه گیری می کند.

PH چیست؟

PH یک مقدار عددی است که مبین اسیدیته یک محلول می‌باشد. اسیدیته یک محلول با غلظت یون هیدروژن آن مشخص می‌شود. محدوده PH از صفر تا ۱۴ است. مقدار واقعی PH یک محلول از محاسبات لگاریتمی بر پایه غلظت یون هیدروژن محاسبه می‌شود.

  • یک اسید خیلی قوی (مثل هیدروکلریک اسید)، غلظت بالایی از یون هیدروژن و PH نزدیک به صفر دارد.
  • یک باز خیلی قوی یا قلیا (مثل سدیم هیدروکسید) غلظت پایینی از یون هیدروژن و PH نزدیک به ۱۴ دارد.
  • PH آب خالص که خنثی است ۷ می‌باشد.
  • PH خون ۴/۷ است.
  • PH شیر بین ۶ تا ۷ متغیر است.
  • PH شربت آبلیمو (لیمو) بین ۲ تا ۳ است.
  • PH پوست بین ۴ تا ۵/۶ است.

دسته‌بندی‌ها: آرایش,پوست و مو

برچسب‌ها: ,,,,,