آرشیو دسته‌بندی: آبسه بارتولن

زن بیماری زنان

لیگمان گرد ( معادل گوبرناکولوم در مذکر) همراه با صفاق از طریق کانال nuck و عوبر از حلقه خارجی اینگوینال لگن را…