آرشیو دسته‌بندی: آبسه بار تولن

زن بیماری زنان

از این روش در حملات مکرر آبسهٔ بار تولن استفاده شده و در آن پس از انسیزیون و برداشت بیضی شکل قسمتی…
زن بیماری زنان

غدد بار تولن (غدد وستیبولر بزرگ) در ساعات ۵ و۷ در عمق وستیبول، زیر عضله بولبوکاورنوسی و به اندازهٔ یک نخود قرار…