آرشیو دسته‌بندی: آرتریواسکلروز

هموسیستئین گوناگون

هموسیستئین ماده ای است که خود بدن آن را درست می کند. البته نه برای از کار انداختن قلب و عروق بلکه…