آرشیو دسته‌بندی: اختلال تنفسی

زن بیماری زنان

(OHSS) Ovarian hyperstimulation syndrome یک بیماری با مکانیسم ناشناخته بوده که متعاقب تحریک تخمک‌گذاری به وسیله داروها (خصوصا گونادوتروپین‌ها و کلومیفن) بروز…