آرشیو دسته‌بندی: استفاده از IUD

زن بیماری زنان

زمان مناسب: اگر چه در بسیاری از مراکز درمانی دوران خونریزی قاعدگی را زمان گذاشتن IUD انتخاب می‌کنند اما این مسئله فقط…