آرشیو دسته‌بندی: اندومتریوز سیگموئید

زن بیماری زنان

آن دسته از تومورهای لگنی که به اندازه کافی بزرگ بوده و یا در نواحی خاصی قرار گرفته باشند که باعث اختلال…