آرشیو دسته‌بندی: انواع آمنوره

زن بیماری زنان

در این گروه از بیماری ها بدلیل نقص یا فقدان فعالیت تخمدانها مقدار استروژن (خصوصا استرادیول) پایین و در مقابل گونادوتروپین ها(LH…