آرشیو دسته‌بندی: تحریک حساسیت

2 روانشناسی

‏روش دیگری برای ایجاد ‏شیار روی تپه ی گلی وجود دارد که نیازی به تکرار ندارد: استفاده ‏از یک شلنگ پرفشار! جریان…