آرشیو دسته‌بندی: پروژستین

زن بیماری زنان

در حال حاضر از سه دارویی استروئیدی تزریقی برای جلوگیری از حاملگی در برخی از کشورها استفاده می شود که عبارتند از…