آرشیو دسته‌بندی: OCPs

زن بیماری زنان

در مورد برخی از کنتراندیکاسیونهای نسبی و مطلق مصرف OCPs میان مراجع کمی اختلاف نظر وجود دارد . ولی آنچه که مسلم…