چهار انقلاب در پزشکی

چهار انقلاب در پزشکی

چندین انقلاب در پزشکی روی داده است که درب را به روی درمانهای نوین گشوده اند. اولین انقلاب پزشکی، فناوری  DNA نوترکیب است که برای نخستین بار، برش و وصله کردن  DNAرا امکان پذیر نمود. همچنین امکان ترتیب قراردادن ژنها به شیوه نوین، با هدف تولید دارو یا درک نقش بخشی از DNAدر بیماری ها فراهم آمد.

دومین انقلاب پزشکی، ژنومیک بود که این اجازه را به پژوهشگران داد تا توالی یابی ژن را انجام داده و اطلاعات توالی ژن را دستکاری نموده و  DNAرمزگشایی شود. با این روند، میتوان نقشه کامل حیات را ترسیم کرد. هر دو فناوری DNA نوترکیب و ژنومیک، موجب تولد بسیاری از شرکت های زیست فناوری کنونی شدند. ژنومیک هم اکنون در حال دگردیسی پزشکی است. گستره آینده نگاری: 2020-2015

سومین انقلاب پزشکی در داده های بزرگ  Big Data پزشکی است. کاربرد فناوری ها برای درک منظر داده های بزرگ بیماری، جستجو الگو و سلامت جمعیت، درک ژنوپزشکی(Geomedicine) و کاربرد داده های سلامت جمعیت نه تنها به ما بینش پیرامون بیماری ها را داده است بلکه به ما کمک کرده است که داده ها را برای بنیان برنامه پزشکی نوین ابداع نماییم.

همچنین به ما کمک کرده است که داده ها را برای بنیان برنامه پزشکی فردگرایانه جهت اساس قرار دادن DNA فردی و دیگر شیوه های تشخیص پزشکی، به کار ببریم. گستره آینده نگاری: 2020-2018

چهارمین انقلاب پزشکی، مراقبت های سلامت دیجیتالی است. کاربرد فناوریها، برنامه های کاربردی رایانه ای و پرونده الکترونیک بیماران جهت ایجاد کارآمدی و ایمنی از طریق شبکه های مجازی،iPads، فناوری وب و فناوری پوشیدنی (Wearable) موجب بهبودی در وضعیت پیامدهای سلامت گردیده و همکاری میان ارائه دهندگان خدمات سلامت جهت بهینه سازی سلامت ما را تقویت مینماید. گستره آینده نگاری: 2020-2015

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,,